Postupak naknade štete

Ukratko ćemo vas upoznati sa osnovnim koracima u postupku naknade štete. Detaljan opis koji bi se mogao primijeniti linearno je nemoguć obzirom da u postupku naknade štete svaka okolnost, kao na primjer država nastanka štete, domaće ili strano vozilo kao štetnik, povrede i drugo, za sobom povlači specifičan način postupanja u smislu potrebe za različitom dokumentacijom, različita prava i slično. Iz navedenog razloga svaka obrada odštetnog zahtjeva mora biti individualna i zahtjeva dobro poznavanje osigurateljne materije i pripadajućih uvjeta osiguranja te pozitivnih zakonskih propisa i sudske prakse. To su samo neki od razloga zbog čega se postupak naknade štete treba prepustiti stručnim osobama a sve kako biste ostvarili potpunu i pravičnu naknadu štete.

  • Kada nam dostavite popunjeni obrazac "OSNOVNI PODACI O PROMETNOJ NEZGODI I ŠTETI“ te svu dokumentaciju vezanu za predmetnu prometnu nezgodu, koju posjedujete u tom trenutku, mi pregledavamo čime raspolažemo i utvrđujemo što nedostaje te vas o tome obavještavamo.
  • Prikupljamo za vas dokumentaciju koja nedostaje. U koliko nisu poznati podaci o osiguravatelju štetnika, iste za vas istražujemo neovisno da li se radi o vozilu domaćih ili stranih registracijskih oznaka. Ako je policija izvršila očevid prometne nezgode, a vi ne posjedujete zapisnik policije, mi ga tražimo od nadležne policijske uprave. Isto kao što prikupljamo dokumentaciju vezanu za pravnu osnovanost vašeg zahtjeva tako prikupljamo i dokumentaciju kojom dokazujemo visinu istoga.
  • Zajedno sa vama analiziramo tijek nastanka prometne nezgode. Ocjenjujemo pitanje odgovornosti za nastalu štetu. U tu svrhu koristimo svu postojeću dokumentaciju, po potrebi uključujemo prometnog vještaka, koristimo satelitske snimke samog mjesta nezgode koje su dostupne putem interneta i na temelju kojih se radi rekonstrukcija tijeka nastanka prometne nezgode i okolnost na licu mjesta.
  • Utvrđujemo koje vidove štete možete potraživati i u kojem iznosu ovisno o tome kakva šteta je nastala i da li ste osim materijalne štete pretrpjeli i ozljede
  • Naš ured u vaše ime postavlja odštetni zahtjev za svu materijalnu i nematerijalnu pretrpljenu štetu. Prilažemo svu potrebnu dokumentaciju a ukoliko se radi o međunarodnoj šteti i stranom društvu u obvezi, dokumentaciju prije slanja prevodimo kako bi se vaš odštetni zahtjev riješio u što kraćem roku. Izravno komuniciramo sa osiguravateljem štetnika i nastojimo za vas štetu riješiti u mirnom postupku – izvan suda.
  • Ukoliko osiguravatelj štetnika odbije isplatiti naknadu štete djelomično ili u cijelosti mi vas savjetujemo o eventualnom podnošenju tužbe te izgledima za uspjeh u sudskom postupku. U koliko se odlučite za podnošenje tužbe preporučujemo vam odvjetnika sa potrebnim iskustvom i znanjem iz predmetnog područja.

Nadamo se da smo vam barem malo približili samu problematiku i složenost postupka naknade štete.
Obratite nam se sa povjerenjem.

Kontaktirajte nas!

Na raspolaganju smo svakodnevno na odina.asistencija@gmail.com od 7-22 sata.

Ispunite i dostavite nam obrazac OSNOVNI PODACI O PROMETNOJ NEZGODI I ŠTETI a mi ćemo vas kontaktirati na od vas odabrani način.

Pitajte nas što vas zanima putem izravnog kontakta za upite ili telefonom na slijedeće brojeve: 031/212-229 ili mob.: 099 520 0669

Radno vrijeme ureda je od ponedjeljka do petka od  9-17 sati.
Rad sa strankama u uredu je pon.-sri.-pet. od 9-13 sati a uto. i čet. od 13-17 sati.